Mattrup skovdistrikt

Mattrups skovtilliggende er fordelt på 5 skove. Mattrup, Donnerup, Tranholm, Ring og Rask.
Jordbunden og topografien, der generelt præges af terræn med god vandbevægelse, gør, sammen med den relativt høje nedbør, Mattrups lokalitet velegnet til skovdyrkning.
Det bevoksede areal andrager ca. 1.200 ha., og er for løvtræets vedkommende domineret af de gamle danske træarter bøg og eg, mens nåletræsandelen primært udgøres af rødgran, og herefter sitkagran, grandis, douglas og lærk. %-fordelingen løv/nål er ca. 35/65.

Den årlige tilvækst er ca. 10.000-12.000 M3.

Ridning er ikke tilladt i skovene med undtagelse af Rask Skov, hvortil det er muligt at erhverve et ridekort.
Det er tilladt at færdes til fods på skovveje og befæstede stier i dagtimerne fra kl. 06 til solnedgang. Hunde skal altid føres i snor

Mattrups skovdistrikt er certificeret efter PEFC standard, der bl.a. indebærer at 86 ha. af skovarealet er udlagt som enten urørt skov eller plejede naturarealer.

Forespørgsler vedr. skoven og dens produkter bedes rettet til
forvalter Lars Poulsen.